خانه / آموزش / با آقای by بیشتر آشنا شویم!
uses of by
by

با آقای by بیشتر آشنا شویم!

در این نوشته، می‌‌خواهیم با حرف اضافه by و موارد استفاده از آن بیشتر آشنا بشیم. اگه آماده‌اید شروع می‌کنیم. 🙂

۱- زمانی که می‌خواهیم بگیم که چه جوری یا به چه شکلی کاری رو انجام می‌دیم، می‌تونیم از by استفاده کنیم:

send something by post

do something by hand

pay by check / by credit card (but in cash)

یا می‌تونیم بگیم که:

something can happen by mistake / by accident / by chance (but do something on purpose)

 Did you pay by check or in cash?

 We hadn’t arranged to meet. We met by chance.

pay by check

توجه داشته باشید در این حالت اسمی که بعد از by میاد باید بدون a یا the باشه.

by chance / by check (by a chance, by the check)

۲- وقتی می خواهیم بگیم که فردی چگونه به مسافرت میره، باز می تونیم از by استفاده کنیم.

by car / by train / by plane / by boat / by ship / by bus / by bicycle, etc.

by road / by rail / by air / by sea

by airplane

 Liz usually goes to work by bus.

 Do you prefer to travel by air or by train?

(زمانی که می‌خواهیم بگوییم که پیاده به جایی می‌رویم از عبارت on foot استفاده می‌کنیم.)

اگه قبل از اسم هایی که در این قسمت مشاهده کردید، کلماتی مثل a/the/my, etc. وجود داشت، دیگه نمی تونیم از by استفاده کنیم. مثلاً می گیم:

by car      but    in my car ( ‘by my car’)

by train    but    on the train ( ‘by the train’)

برای cars و taxis از in استفاده می کنیم.

 They didn’t come in their car. They came in a taxi.

و برای دوچرخه و وسایل حمل و نقل عمومی از on استفاده می کنیم:

 We traveled on the 6:45 train.

۳- مورد استفاده دیگری که by داره، برای جملات مجهوله. می تونیم کنشگر فعل رو (کسی یا چیزی که عمل فعل رو انجام میده) بعد by بیاریم.

 Have you ever been bitten by a dog?

The program was watched by millions of people.

watching TV

در جملات زیر استفاده از کلمات by و with رو مقایسه کنید:

The door must have been opened with a key. (by a key)

در این جمله، شخصی با استفاده از یه کلید در رو باز کرده. کلید کنشگر نیست.

 The door must have been opened by somebody with a key.

به همین صورت، برای بیان اینکه چه کسی خالق یه اثره، از by استفاده می کنیم:

a play by Shakespeare

a painting by Rembrandt

a novel by Tolstoy, etc.

۴- کلمه by گاهی به معنی next to / beside هم می باشد:

Come and sit by me. (=beside me)

The light switch is by the door.

The light switch is by the door

۵- به استفاده by در جمله های زیر دقت کنید.

Clare’s salary has just gone up from $1000 a month to $1,100. So it has increased by $100 / by ten percent.

John and Roger had a race over 100 meters. Roger won by about five meters.

۶- گاهی by به معنی not later than هست:

I posted the letter today, so they should receive it by Monday. (= on or before Monday, not later than Monday.)

We’d better hurry. We have to be at home by 5 o’clock. (= at or before 5 o’clock, not later than 5 o’clock.)

Where’s Sue? She should be here by now. (= now or before now – so she should have arrived already.)

تمرینها:

تمرین ۱: در جای خالی از by یا in و یا on استفاده کنید.

1- Liz usually goes to work ...... bus.

تمرین ۲: در جای خالی از حرف اضافه‌ی مناسب استفاده کنید.

1- Who is that man standing ...... the window?

 

 

 

 

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش چهارم)

وقتی که در مورد افراد و یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم (در مورد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.