خانه / آموزش / حرف تعریف the (بخش چهارم)
حرف تعریف the
حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش چهارم)

 1. وقتی که در مورد افراد و یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم (در مورد فرد یا افراد یا چیز یا چیزهایی خاص صحبت نمی‌کنیم.) از the استفاده نمی‌کنیم.
 • I’m afraid of dogs.

(نه the dogs)  (در این جا منظورمان مفهوم سگ به طور کلی است. منظورمان سگهایی خاص نیست.)

 • Doctors are paid more than teachers.
 • Do you collect stamps?
 • Crime is a problem in most big cities.

(نه the crime)

 • Life has changed a lot in the last 30 years.

(نه the life)

 • Do you often listen to classical music?

(نه the classical music)

 • Do you like Chinese food / French cheese / Swiss chocolate?
 • My favorite sport is soccer / skiing / athletics.

(نه the soccer, the skiing, etc.)

 • My favorite subject at school was history / physics / English.

 

 

 1. وقتی که می‌خواهیم در مورد چیزها و یا افراد خاصی صحبت کنیم، باید از the استفاده کنیم.
فرد یا چیز خاص (استفاده از the) در مفهوم کلی (بدون استفاده از the)

We took the children to the zoo. (گروه خاصی از کودکان، شاید کودکان گوینده)

اما

Children learn a lot from playing. (کودکان در مفهوم کلی آن)

The film wasn’t very good, but I liked the music.

اما

I often listen to music.

All the cars in this parking lot belong to people who work here.

اما

All cars have wheels.

Can you pass the sugar, please? (شکر روی میز یا در سفره)

اما

Sugar isn’t very good for you.

Do the English people you know work hard? (فقط انگلیسی‌هایی که تو می‌شناسی، نه انگلیسی‌ها به طور کلی)

اما

Do English people work hard? (انگلیسی‌ها به طور کلی)

 

 

 

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش پنجم)

این مثال ها را مطالعه کنید. The giraffe is the tallest of all animals. The …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.