خانه / آموزش / حرف تعریف the (بخش ششم)
حرف تعریف the
حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش ششم)

  1. همراه با نام افراد از the استفاده نمی‌کنیم. به همین صورت، معمولاً همراه با نام مکان‌ها از the استفاده نمی‌کنیم. مثال:

قاره‌ها Africa (نه the Africa), Europe, South America

کشورها France (نه the France), Japan, Switzerland

ایالتها، استانها، نواحی و غیره Texas, Cornwall, Tuscany, Central Europe

جزایر Corsica, Sicily, Bermuda

شهرها، شهرک‌ها و غیره Cairo, New York, Madrid

کوه‌ها Everest, Etna, Kilimanjaro

اما the را همراه با کلامات Republic, kingdom, States, etc. استفاده می‌کنیم.

the United States of America (the USA)

the United Kingdom (the UK)

the Dominican Republic

مقایسه کنید.

We visited Canada and the United States.

  1. وقتی که از ساختار زیر استفاده می‌کنیم، از the استفاده نمی‌کنیم:

Mr. / Mrs. / Captain / Doctor, etc + a name.

بنابراین می‌گوییم:

Mr. Johnson / Doctor Johnson / Captain Johnson / President Johnson, etc.

Uncle Robert / Aunt Jane / Saint Catherine / Princess Anne, etc.

مقایسه کنید:

We called the doctor.

اما

We called Doctor Johnson.

به همین طریق با واژه‌های lake و mount هم از the استفاده نمی‌کنیم.

Mount Everest, Mount Etna, Lake Superior, Lake Constance

مقایسه کنید.

They live near the lake.

اما

They live near Lake Constance

  1. با نام اقیانوس‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و کانال‌ها از the استفاده می‌کنیم.

The Atlantic (Ocean)

The Indian Ocean

The (River) Amazon

The Mediterranean (Sea)

The Channel (between France and Britain)

The (River) Thomes

The Nile

The Red Sea

The Suez Canal

The Rhine

  1. با نام جمع افراد و مکانها از the استفاده می‌کنیم.

افراد  the Taylors (=the Taylor family), the Johnsons

کشورها the Netherlands, the Philippines, the United States

مجموعه جزایر the Canaries, the Canary Islands, the Bahamas, the British Isles

رشته کوه‌ها the Rocky Mountains, the Rockies, the Andes, the Alps

The highest mountain in the Alps is Mount Blanc

  1. می‌گوییم the north (of France), the south-east (of Spain)

اما می‌گوییم: northern France, southeastern Spain

مقایسه کنید:

Sweden is in northern Europe, Spain is in the South.

همچنین می‌گوییم: the Middle East, the Far East

همچنین می‌گوییم:

North / south, etc + a place name

North America

West Africa

South-East Spain

 

 

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش چهارم)

وقتی که در مورد افراد و یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم (در مورد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.