خانه / آموزش / حرف تعریف the (بخش دوم)
حرف تعریف the
حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش دوم)

 

۱٫ وقتی که فقط از چیزی یک مورد داشته باشیم، از حرف تعریف the استفاده می‌کنیم.

·        What is the longest river in the world?

(فقط یک رود است که بزرگترین است.)

·        The earth goes round the sun, and the moon goes round the earth.

·        I’m going away at the end of this month.

حرف تعریف the را در جمله‌ی زیر فراموش نکنید.

·        Paris is the capital of France.

(نه Paris is capital of …)

ولی وقتی که بخواهیم بگوییم که چیزی چه نوعی از آن چیز است، از حروف تعریف a یا an استفاده می‌کنیم. موارد استفاده the و a/an را در مثال‌های زیر مقایسه کنید.

·        The sun is a star.

(یکی از هزاران ستاره.)

·        The hotel we stayed at was a very nice hotel.

 

۲٫ می‌گوییم:

the sky, the sea, the ground, the country, the environment

مثال:

·        We looked up at the stars in the sky.

(نه in sky)

·        Would you prefer to live in a town or in the county?

·        We must do more to protect the environment.

توجه داشته باشید وقتی که واژه‌ی space به معنی فضای خارج از زمین باشد (فضای جهان هستی)، بدون حرف تعریف the استفاده می‌شود.

·        There are millions of stars in space.

(نه in the space)

اما به مثال زیر توجه کنید.

·        I tried to park my car, but the space was too small.

۳٫ قبل از واژه‌ی same از the استفاده کنید.

·        Your pullover is the same color as mine.

(نه is same color)

·        These two photographs are the same.

(نه are same)

 

۴٫ می‌گوییم:

(go to) the cinema, the theater

مثال:

·        I often go to the cinema, but I haven’t been to the theater for ages.

وقتی می‌گوییم the cinema, the theater لزوماً منظورمان سینما یا تئاتر خاصی نیست.

همچنین می‌گوییم the radio، اما می‌گوییم television (بدون استفاده از the).

·        I often listen to the radio.

·        We heard the news on the radio.

·        I often watch television.

·        We watched the news on television.

اما اگر منظورمان جعبه تلویزیون (یا دستگاه تلویزیون داخل منزل) باشد، می‌گوییم the television

·        Can you turn off the television, please?

کاربرد a را در مثال‌های زیر مقایسه کنید.

·        There isn’t a theater in this town.

·        I’m going to buy a new radio / television.

۵٫ معمولاً همراه با نام وعده‌های غذایی از the استفاده نمی‌کنیم.

·        What did you have for breakfast?

·        We had lunch in a very nice restaurant.

·        What time is dinner?

اما اگر قبل از وعده‌های غذایی، صفت داشته باشیم، از a/an استفاده می‌کنیم.

·        We had a very nice lunch.

(نه We had very nice lunch.)

 

۶٫ قبل از ساختار «اسم + شماره» از the استفاده نمی‌کنیم.

·        Our train leaves from Platform 5.

(نه the Platform 5)

·        (در یک مغازه) Do you have these shoes in size 43?

(نه the size 43)

به همین صورت می‌گوییم.

Room 126 (در یک هتل), page 29 (از یک کتاب), Section A, …

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش پنجم)

این مثال ها را مطالعه کنید. The giraffe is the tallest of all animals. The …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.